Wszystko co musisz wiedzieć o wycince drzew i krzewów z posesji po ostatniej nowelizacji
ustawy o ochronie przyrody z 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdy ziemia, na której rosną drzewa lub krzewy należy do nas, dodatkowa zgoda nie będzie potrzeba.

Należy jednak pamiętać, że od zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki, które w określonych przypadkach zliberalizują powyższe obostrzenie.

Zgodnie z art. 83f. ust. pkt 3a) ustawy – przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, których usunięcie nie będzie miało związku np. z ich dalszą sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach.

W niektórych jednak sytuacjach – mimo że drzewo jest nasze, na naszej działce i nie zamierzamy go sprzedawać – konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia.
Ma to miejsce w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać:

• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa urząd powinien wysłać wyznaczoną osobę do oględzin. Urzędnik musi faktycznie ustalić:

1. nazwę gatunku drzewa;
2. obwód pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:

posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.
Gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw.

Gdy zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7 dni.

Warto pamiętać o tym, iż przed upływem 14-dniowego terminu organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, można usunąć drzewo.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody są kary pieniężne
Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm.

Podsumowanie

Bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe oraz krzewy w skupiskach do obszaru 25m2 (chyba że drzewo owocowe rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków.)

Upewnij się, czy na drzewie, które planujesz wyciąć nie bytują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną gatunkową. W przypadku drzewa, na którym bytują ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

W ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, wprowadzony został zapis mówiący o tym, że jeśli w miejscu, gdzie rosło wycięte drzewo, w okresie 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki postawi budynek mający związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego usunięcie.

Po złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu planowanej wycinki, następnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego (za termin wyrażenia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej na poczcie). Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwolenia).

Kategorie: Blog