DOFINANSOWANIE NA ZBIERANIE WODY DESZCZOWEJ

4.png

  • MOJA WODA (dofinansowanie do 6 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych)
  • ZŁAP DESZCZ (dofinansowanie gminne na zakup zbiorników na deszczówkę. Dla osób fizycznych 5 000 zł, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 10 000 zł)

MOJA WODA 2023

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU "MOJA WODA"

Zapraszamy do skorzystania z aktualnej możliwości zgłaszania wniosków do programu Moja Woda 2023!

Po długim okresie oczekiwania i licznych przesłankach, ogłoszono nową edycję ogólnokrajowego programu priorytetowego Moja Woda. Jest to wsparcie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród obywateli i rzeczywiście trudno się temu dziwić. Głównym powodem jest bardzo atrakcyjna kwota dofinansowania oraz ogólnokrajowy zakres programu. Do tej pory rząd już przeznaczył 263 mln zł na ten cel.

Głównym celem programu Moja Woda jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy oraz ochrona zasobów wodnych. Władze podkreślają, że Moja Woda to jedno ze środków ochrony przed skutkami zmian klimatu i wynikającymi z tego zagrożeniami. Zbieranie deszczówki redukuje problem podtopień podczas obfitych deszczy. W przypadku wzmożonych opadów woda jest kierowana bezpośrednio do kanalizacji, co powoduje jej przeciążenie. Przyczyną jest urbanizacja miast, która skutkuje znacznym ograniczeniem zatrzymywania deszczówki w glebie. Powoduje to obniżenie wilgotności powietrza i wzrost średniej temperatury, zwłaszcza w obszarach miejskich. To z kolei negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Zatrzymywanie deszczówki ma szczególne znaczenie w kraju o ograniczonych zasobach wodnych, takim jak Polska. Gromadzenie wody opadowej i roztopowej w ramach małej retencji minimalizuje negatywne skutki urbanizacji miast. Ponadto, mała retencja przede wszystkim poprawia mikroklimat i odciąża systemy wodociągowe.

Zebrana deszczówka ma szerokie zastosowanie. Może być wykorzystywana do podlewania ogrodu, prowadzenia gospodarstwa domowego, spłukiwania toalet, prania, mycia samochodu i wiele innych. Odpowiednio uzdatniona i zdezynfekowana nadaje się nawet do picia. Systemy wykorzystania deszczówki są ekonomicznie opłacalne, ponieważ pozwalają na obniżenie kosztów odbioru ścieków oraz opłat za dostawę wody. Dodatkowo, retencja deszczówki umożliwia obniżenie stawki opłaty deszczowej. Wysokość opłaty jest ściśle związana z udziałem powierzchni nieprzepuszczalnej w całej powierzchni nieruchomości. Możliwe jest nawet całkowite zwolnienie z tej opłaty.

Nowa runda składania wniosków trwa od 3 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc warto działać szybko. Należy jednak pamiętać, że wnioski złożone przed 3 sierpnia również będą rozpatrywane. Program obejmuje wszystkich, którzy złożyli wniosek po 1 stycznia 2023 r.

Odbiorcami dotacji są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Wyłączone są nieruchomości, które już otrzymały dotację. Program Moja Woda dotyczy także właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planowana jest lub już rozpoczęta budowa budynku jednorodzinnego. Należy jednak pamiętać, że budynki muszą zostać oddane do użytkowania przed złożeniem dokumentów w celu otrzymania dotacji.CO PODLEGA DOFINANSOWANIU W PROGRAMIE “MOJA WODA”

Wsparcie w ramach dotacji Moja Woda obejmuje nawet 80% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci programu mogą otrzymać zwrot do 6000 zł za jedno przedsięwzięcie. Minimalna kwota poniesiona na instalację do zbierania deszczówki musi wynosić 2000 zł. Dotacja obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji takich jak:

◦ Zbieracze deszczówki, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia, przewody odprowadzające wodę bez rynien i rur spustowych;

◦ Zbiorniki na deszczówkę (podziemne, naziemne, dekoracyjne) o sumarycznej pojemności minimum 2000 l;

◦ Studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie;

◦ Zielone dachy do retencjonowania wód opadowych i roztopowych na dachach (bez kosztów nasadzeń);

◦ Pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale deszczowe i inne urządzenia do wykorzystania deszczówki i wód roztopowych.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE:

  1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwego dla miejsca zamieszkania (nie dotyczy osób, które już mają konto).
  2. Pobrać aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x) dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy” i dokładnie wypełnić dokument.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej za pomocą skrzynki podawczej, dostępnej na portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć wersję papierową do WFOŚiGW.

Wszystkie złożone formularze wniosków (zarówno w wersji elektronicznej przez portal beneficjenta, jak i w wersji papierowej lub za pomocą ePUAP) muszą zawierać identyczną sumę kontrolną, umieszczoną na dokumencie.

Więcej informacji, wzory dokumentów oraz regulamin dostępne są na stronach WFOŚiGW. Jednakże, zaznaczamy, że ten wpis ma jedynie charakter informacyjny, a postanowienia dotyczące dotacji są ustalane przez odpowiednie podmioty. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować przede wszystkim do WFOŚiGW odpowiedniego dla Państwa miejsca zamieszkania.

Zachęcamy do skorzystania z okazji i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Moja Woda 2023. Pamiętajcie, że zgłoszenia przyjmowane są od 3 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., a kolejność ich złożenia ma kluczowe znaczenie. Nie zwlekajcie, aby skorzystać z korzystnych możliwości dofinansowania, które pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ochronę zasobów wodnych.